Tema Mahean Branch

Adjacent Naval Base,
P.O. Box 39, Prampram,